REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.foryc.pl

 

Definicje przyjęte na potrzeby niniejszego regulaminu

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

1. „Firma FORYC” – FORYC Agnieszka Kulińska z siedzibą w Koluszkach przy ul. Gen. Sikorskiego  1/10, 95-040 Koluszki , REGON: 524344099, NIP: 8331276361.

2. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.foryc.pl, za  pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca  ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – dokonująca 

zamówienia w ramach sklepu.

4. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art.  22(1) Kodeksu Cywilnego.

5. Sprzedawca – FORYC Agnieszka Kulińska z siedzibą w Koluszkach przy ul. Gen. Sikorskiego 1/10,  95-040 Koluszki , REGON: 524344099, NIP: 8331276361.

6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów dostępnych w Sklepie do 

elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

7. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający rejestrację konta.

8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. z dnia 8 października  2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z poźn. zm.).

9. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel administracyjno-informacyjny w Sklepie,  utworzony na jego rzecz przez Sprzedawcę w wyniku prawidłowej rejestracji Klienta, oznaczony  indywidualną nazwą (loginem) i hasłem Klienta, gdzie są gromadzone oraz przechowywane dane  dobrowolnie podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w  Sklepie.

10. Koszyk – narządzie systemowe, będące częścią oprogramowania Sklepu, ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych produktów „Firmy FORYC” w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego zamówienia.

11. Kupujący – Klient dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

12. Polityka cookies – dokument określający zasady stosowania plików cookies na stronie  internetowej Sklepu.

13. Polityka Prywatności – dokument zawierający zasady przetwarzania danych osobowych  obowiązujące w „Firmie FORYC” w zakresie Sklepu i świadczenia usług elektronicznych.

14. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość wysyłana Klientowi przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia, drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, w której Sprzedawca  potwierdza zamówienie, jego szczegóły i warunki realizacji.

15. Produkt/Produkty – towary (rzeczy ruchome) oferowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy.

16. Prowadzenie Konta – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prowadzeniu i  utrzymywaniu Konta.

17. Przechowywanie Danych – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na  przechowywaniu danych Klienta, podanych przy rejestracji Konta, z ewentualnymi późniejszymi  modyfikacjami, na serwerach dedykowanych Sprzedawcy.

18. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu  działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego.

19. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę ze Sprzedawcą, związaną bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej  Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, do której  zgodnie z przepisami prawa stosuje się odpowiednie przepisy przyznające określone  uprawnienia konsumenckie.

20. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

21. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie

22. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i  oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie  danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci  urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

23. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem są  zamówione Produkty, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem  Sklepu.

24. Usługi elektroniczne – łącznie usługa Prowadzenia Konta i Przechowywania Danych.

25. Usługodawca – FORYC Agnieszka Kulińska z siedzibą w Koluszkach przy ul. Gen. Sikorskiego  1/10, 95-040 Koluszki , REGON: 524344099, NIP: 8331276361.

26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z  dnia 21 lutego 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 287 z po z n. zm.).

27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 03 marca 2020 r., Dz. U. z 2020, poz. 344 z po z  n. zm.).

28. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy,  określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Produktów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa sposób korzystania ze Sklepu oraz zasady na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać Umowy, których przedmiotem sprzedaży będą Produkty, jak  również zasady świadczenia przez „Firmę FORYC” usług drogą elektroniczną powiązanych z  prowadzeniem Sklepu (art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.foryc.pl prowadzony jest przez „Firmę FORYC” 3. Kontakt ze Sklepem można uzyskać :

a. pod numerem telefonu: +48 503 660 530, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w  godzinach od 9.00 do 15.00,

b. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@foryc.pl,

c. pod adresem do korespondencji na piśmie: ul. Gen. Sikorskiego 1/10, 95-040 Koluszki.

4. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z gamą produktów w „Firmie  FORYC”, oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie umów.

5. Przeglądanie produktów w Sklepie nie wymaga zakładania Konta, lub jakiejkolwiek innej formy  rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest albo po  założeniu Konta zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 dział 6 Regulaminu albo przez podanie  niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania  Konta.

6. Administratorem danych osobowych Klienta jest „Firma FORYC”. Podanie danych osobowych przez  Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług  elektronicznych, zamówienia Produktu w „Firma FORYC” oraz zawarcia Umowy. Klient może dodatkowo  wyrazić zgodę na przesyłanie przez „Firma FORYC” treści marketingowych. Szczegółowe zasady i  ochrona przetwarzania danych osobowych Klientów przez „Sklep FORYC” zostały uregulowane w  Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”. Natomiast zasady  stosowania plików cookies na stronie internetowej Sklepu określone zostały w dokumencie Polityka  cookies, dostępnego w zakładce „Polityka cookies”.

7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej  Sprzedawcy oraz osób trzecich.

8. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w  rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. INFORMACJE O SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów „Firmy FORYC” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. realizuje zamówienia z miejscem dostawy na terenie Polski.

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w  rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu  Cywilnego).

3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa  własności intelektualnej, do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów  prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez  Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób  zgodny z niniejszym Regulaminem.

4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, czy rozpowszechnianie  jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi elektronicznej lub jej elementów bez uprzedniej  pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego  prawa i niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów  własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.

5. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym w szczególności  nieingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne,

b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c. korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu z poszanowaniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,

d. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE

1. „Firma FORYC” świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów Usługi elektroniczne powiązane ściśle z  działaniem Sklepu i obsługą zamówień poprzez Konto, a mianowicie:

a. usługę Prowadzenia Konta,

b. usługę Przechowywania Danych.

2. Usługi elektroniczne są usługami powiązanymi, realizowanymi łącznie.

3. Usługi elektroniczne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem  ewentualnych okresów przerw technicznych.

4. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta zostaje pomiędzy „Firmą FORYC” a Klientem z  momentem rejestracji Konta, o której mowa w dziale 6 niniejszego Regulaminu.

5. Usługi elektroniczne dostępne są po dokonaniu rejestracji Konta na zasadach opisanych w  Regulaminie.

6. Usługa Prowadzenia Konta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu,  umożliwiającego Klientowi w szczególności modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, dostęp  do jego danych i ich wykorzystanie w przypadku składania zamówień po zalogowaniu do Konta, jak też dającego dostęp do historii zamówień złożonych w Sklepie. Usługa elektroniczna Prowadzenie Konta  świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość , w każdej chwili, bez  podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów – usunąć swoje Konto poprzez wysłanie  stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@foryc.pl lub też pisemnie na adres: ul. Gen. Sikorskiego 1/10, 95-040 Koluszki.

7. Usługa Przechowywania Danych polega na przechowywaniu danych wprowadzonych przez Klienta  przy Rejestracji Konta, z ewentualnymi późniejszymi zmianami, na serwerze dedykowanym „Firmie FORYC”. Usługa Przechowywania Danych świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient  w każdym czasie może zgłosić „Firmie FORYC” żądanie usunięcia Konta i zaprzestania świadczenia na  jego rzecz powyższej usługi (jak i Usługi Przechowywania Danych zgodnie z ustępem 6 niniejszego  działu) wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy reklamacje@foryc.pl bądź pisemnie na adres siedziby „Firmy FORYC”. W takim przypadku Konto i dane Klienta zostaną usunięte w  terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.

8. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług elektronicznych z  zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, a co za tym idzie, usunięcia Konta po upływie okresu  wypowiedzenia,

w przypadku:

a. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu określonych w dziale 3 ust. 6 lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, jeżeli naruszenia te nie zostaną usunięte przez Klienta w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni,

b. braku zalogowania się przez Klienta do Konta przez okres dłuższy niż 1 rok,

c. planowanego zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług, w szczególności w związku z  zaprzestaniem prowadzenia Sklepu Internetowego.

9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa  nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

V. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer,  Google Chrome, w aktualnej wersji.

2. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych: a. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,

b. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,

c. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, d. zainstalowana przeglądarka internetowa,

3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, sposobu wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

4. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu to możliwość uzyskania przez  nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez siec lub przechowywanych na  połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować ich utratę,  nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego.

5. Zalecane jest, aby Klient instalował uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z wytycznymi  producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu  operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu.

6. „Firma FORYC” informuje o możliwości prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi  korzystania z Usług elektronicznych.

7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu  Teleinformatycznego, „Firma FORYC” ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia  świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac  konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu  Teleinformatycznego.

VI. REJESTRACJA KONTA

1. Rejestracja Konta jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest konieczna dla korzystania ze Sklepu  Internetowego.

2. Procedura rejestracji Konta następuje poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego na  stronie internetowej Sklepu.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących kroków przez Klienta: a. kliknięciu zakładki „Zaloguj się/Zarejestruj się”,

b. wypełnieniu Formularza Rejestracji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu  założenia i prowadzenia Konta,

c. kliknięciu pola „Utwórz konto”.

4. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko,  adres poczty elektronicznej (e-mail), nr telefonu, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość . Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do założenia Konta.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z wypełnieniem Formularza  Rejestracji i założeniem Konta znajdują się w Polityce Prywatności.

5. Ponadto Klient przed wypełnieniem Formularza Rejestracji proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w przypadku jego akceptacji zaznaczenia pola o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z  Regulaminem i akceptuję jego warunki”.

6. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji i dokonaniu zgłoszenia przez Klienta, „Firma FORYC” tworzy Konto i przesyła Klientowi potwierdzenie jego Rejestracji.

7. Dane podane przy Rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na swoje  Konto.

8. Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego Konta. Hasło stanowi informację  poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

VII. INFORMACJE O PRODUKTACH „Firmy FORYC” DOSTĘPNYCH W SKLEPIE WRAZ Z  CENAMI

1. Informacje dotyczące Produktów „Firmy FORYC” oferowanych przez Sklep Internetowy zamieszczone  są na stronie www.foryc.pl. Przedmiotowe informacje są prezentowane wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Produktów „Firmy FORYC”. Zdjęcia oraz opisy Produktów mogą podlegać ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego  wyobrażenia o wyglądzie czy właściwościach Produktów „Firmy FORYC”. W szczególności wizualizacje fotograficzne Produktów „Firmy FORYC” zamieszczone w Sklepie mogą różnić się od wyglądu  rzeczywistego tych Produktów, a różnice te mogą wynikać np. z ustawień monitora, oświetlenia. W celu  uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy wobec  Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

2. Ceny Produktów „Firmy FORYC” zamieszczane są przy ich opisie, podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają krajowy podatek VAT).

3. Ceny Produktów „Firmy FORYC” nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego  przez Klienta sposobu dostarczenia danego Produktu „Firmy FORYC”, od wartości oraz wielkości  Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena  Produktu „Firmy FORYC” wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi innymi kosztami) wskazany jest w  Koszyku przed złożeniem Zamówienia.

4. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne, promocje oraz wyprzedaże na odrębnie  określonych zasadach, odpowiednio określonych w regulaminie danej akcji promocyjnej, dostępnych na  stronie Sklepu w czasie obowiązywania tych promocji.

VIII. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest Kupujący. Klient będący osobą fizyczną  uznany będzie za Przedsiębiorcę, jeżeli przy składaniu Zamówienia podane zostaną dane prowadzonej  przez niego działalności gospodarczej, w szczególności NIP, firma i adres prowadzonej działalności.

2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Sprzedawca.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż zarówno na rzecz Przedsiębiorców, jak i Konsumentów, w tym  Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

4. W związku z zawarciem Umowy Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do dostarczenia  Kupującemu zamówionych przez niego Produktów i przeniesienia ich własności na Kupującego, a  Kupujący do zapłaty ceny i odebrania Produktów.

5. Zamówienia składane są za pomocą Koszyka zamówień poprzez wypełnienie przez Kupującego tzw.  Formularza Zamówień. Zamówienia składane mogą być przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z  wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym  zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.

6. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień możliwe jest zarówno bez rejestracji Konta  Klienta, jak i – po dokonanej Rejestracji i zalogowaniu, z wykorzystaniem Konta. W przypadku złożenia  Zamówienia bez dokonania Rejestracji, dane Klienta podane przy składaniu Zamówienia nie są  zapisywane przez Sklep w celu ich automatycznego wyświetlenia przy kolejnych Zamówieniach, a Klient  nie ma podglądu historii złożonych w Sklepie Zamówień.

7. Składanie Zamówienia następuje poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych na  Formularzu Zamówienia, który jest dostępny na stronie Sklepu. Korzystanie z Formularza Zamówienia  rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w  Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech  kolejnych kroków:

a. po wypełnieniu Formularza Zamówienia,

b. wyrażeniu oświadczenia woli o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem wraz z akceptacją jego  warunków oraz o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,

c. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,

– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu  należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu  Internetowego).

8. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych:  imię i nazwisko (bądź nazwa firmy i NIP), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,  miejscowość ), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego oraz danych  dotyczących Umowy: Produkt/-y, ilość danych

Produktów, miejsce i sposób dostawy tych Produktów wraz ze sposobem płatności. Podanie  powyższych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do złożenia Zamówienia. W przypadku  korzystania z Formularza

Zamówienia za pośrednictwem usługi Konto, wyżej wymienione dane osobowe Klienta wpisywane są automatycznie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z  wypełnieniem Formularza Zamówienia znajdują się w Polityce Prywatności.

9. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega  zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego  zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

10. Procedura składania Zamówienia Produktu „Firmy FORYC” w Sklepie Internetowym przebiega  następująco:

Klient dokonuje wyboru Produktu „Firmy FORYC” oraz jego ilości klikając na przycisk „Dodaj do  Koszyka”. W oknie „Krok Pierwszy – Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Produktów, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość brutto całego Zamówienia,

powtarzając powyższą procedurę Klient może gromadzić w Koszyku kolejne Produkty „Firmy FORYC”  lub zwiększać czy zmniejszać ich ilość,

Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”, gdzie uzyskuje  informacje o możliwych sposobach zapłaty, dostawy wraz z kosztami, a także z przybliżonym terminem  realizacji całości Zamówienia,

na pierwszym etapie składania Zamówienia przez Koszyk Klient może wprowadzić ewentualne zmiany  (np. ilości Produktu), lub usunąć Produkt. Aby usunąć dany Produkt „Firmy FORYC” z Koszyka należy  skorzystać z przycisku usuń „X” oraz potwierdzić „Usuń Produkt”. Na tym etapie Klient może wprowadzić kod rabatowy jeżeli go posiada. 

▪ po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Produktów i ostatecznym sprawdzeniu jego

zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Przejdź do  płatności”, gdzie rozpoczyna się kolejny etap składania Zamówienia. Klient wprowadza „Dane  Zamawiającego”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z poniższych wariantów:

– „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie Internetowym, o ile nie zalogował się  wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje  przeniesiony do panelu „Dane kupującego” (Konto) zawierającego w szczególności opcje dostawy,  faktury, czy wskazania ewentualnych uwag,

– „Nie masz jeszcze konta? Wypełnij Formularz” – jeśli Klient nie ma jeszcze Konta w Sklepie  Internetowym, na tym etapie możliwe jest założenie Konta, zgodnie z ust. 3 i 4 dział 6 Regulaminu.  Rejestracja jest dobrowolna,

– „Zakupy bez Rejestracji” – każdy Klient może dokonać zakupów bez Rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji Zamówienia dane, czyli: imię, nazwisko, adres, miejscowość , kod pocztowy, nr telefonu, adres e-mail, (firma, jej nazwa i NIP w przypadku, gdy Klient jest Przedsiębiorcą);

Po przejściu do kolejnego etapu Zamówienia Klient może jeszcze zmienić „Zawartość Koszyka”, klikając w „Edytuj Koszyk”. Ż tego poziomu Klient wybiera „Sposób dostawy” oraz „Sposób płatności”, a także  może podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury. Tutaj również Klient decyduje o tym, czy  składa Zamówienie jako „Osoba prywatna” czy „Firma”;

jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”;

po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę płatności, gdzie po kliknięciu w nazwę „PŁACĘ” może dokonać stosownej opłaty.

11. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie  do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na  podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie

zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta  Umowa między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o  której mowa powyżej w ust. 10 niniejszego działu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i  zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.

13. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tekst jedn. Dz. U z 2022 r., poz. 931 z po z n. zm.) – dalej zwaną: „Ustawą o VAT”. Klient składając  Zamówienie i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu jednocześnie zgłasza żądanie  wystawienia faktury dokumentującej daną sprzedaż (zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT) oraz  wyraża zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Dowód dokonania zakupu  Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie elektronicznej na wskazany w trakcie składania Zamówienia  albo zakładania Konta adres e-mail. W przypadku, gdy Klient zadeklaruje chęć otrzymania faktury w  formie papierowej, Sprzedawca przekaże ją wraz z przesyłką zawierającą Produkt.

14. Klient przyjmuje do wiadomości, iż może nastąpić brak dostępności określonego Produktu „Firmy  FORYC”. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł  wówczas zadecydować czy Zamówienie zostanie w całości anulowane czy tez może być zrealizowane  częściowo lub w inny sposób, zgodnie z ust. 4, dział 10 Regulaminu.

IX. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

1. Płatność za zamówione Produkty „Firmy FORYC” następuje w określonych poniżej formach: a. przedpłata 100%,

b. gotówką za pobraniem, 

2. Przedpłata uiszczana jest z wykorzystaniem następujących metod płatności:

a. formy płatności dostępne poprzez Przelewy24,

b. BLIK,

c. przedpłata kartą płatniczą,

d. PayPO

e. Gpay / ApplePay,

3. Wykaz aktualnie dostępnych metod płatności dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Warunki  realizacji płatności dokonywanych są za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w stosunku do  Sprzedawcy, pośredniczących przy realizacji płatności, uregulowane zostały w dokumentach  obowiązujących u danego podmiotu.

4. Jeśli płatność on-line nie powiodła się lub nie została od razu zrealizowana, Kupujący może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z Potwierdzeniem Zamówienia  Kupujący otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy. Niedokonanie płatności przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia uznane zostanie za rezygnację z Zamówienia i  skutkować będzie jego anulowaniem, o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez wiadomość e mail.

6. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z  prawdą, pełne, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych  danych może uniemożliwić realizację Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez  wiadomość e-mail.

7. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie (w terminie do 3 dni roboczych) przesyła  Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia bądź informację o braku możliwości jego realizacji. Umowa  sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.

8. Po przesłaniu Potwierdzenia Zamówienia, a w przypadku wybrania płatności w formie przedpłaty – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, Zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań,  wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

X. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Okres realizacji Zamówienia (tj. kompletowanie Zamówienia, przygotowanie zamówionych Produktów  do wysyłki oraz ich przekazanie przewoźnikowi do wysłania dla Klienta) wynosi do 2 dni roboczych.  Termin realizacji Zamówienia Produktów „Firmy FORYC” liczony jest od daty wpływu płatności na konto  Sprzedawcy (w razie wybrania płatności w formie przedpłaty) bądź daty przesłania Kupującemu  Potwierdzenia Zamówienia (w razie wybrania płatności za pobraniem,). W odniesieniu do danego Produktu „Firmy FORYC” przy jego opisie w Sklepie może zostać również podany inny termin realizacji Zamówienia. Okres realizacji Zamówienia podawany jest w dniach roboczych, tj. dni od poniedziałku do  piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy, tj. czasu koniecznego do doręczenia  zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz  działania przewoźnika.

Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych  do zrealizowania dostawy liczonych od daty nadania przesyłki.

3. Jeśli Zamówienie obejmuje Produkty „Firmy FORYC” o różnym okresie realizacji wysyłane jest po  skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych okresów realizacji.

4. Ż przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć (w szczególności w przypadku  równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Produkt „Firmy FORYC” przez kilku Kupujących), że  zamówiony przez Klienta Produkt nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku  możliwości realizacji całości lub części Zamówienia, każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany

wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, aby Klient podjął  decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość :

a. podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Produktów,

b. rezygnacji z całości Zamówienia,

c. zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Produktów.

5. W razie dokonania przez Klienta płatności, kwota za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie mu  niezwłocznie zwrócona.

XI. DOSTAWA

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, wyłącznie na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.

2. O ile Sprzedawca nie wskaże odmiennie na stronie Sklepu bądź przy składaniu danego Zamówienia,  koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki  zostaną każdorazowo wskazane w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta, w tym także w  chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

3. Aktualnie dostępne metody dostawy i ich koszty opisane są szczegółowo na stronie internetowej  Sklepu w zakładce WARUNKI DOSTAWY 

4. Zamówione Produkty dostarczane są na adres wskazany w Formularzu Zamówienia (w razie składania Zamówienia bez Rejestracji Konta lub bez zalogowania się do Konta) bądź na adres dostawy wskazany  przy Rejestracji Konta (przy uwzględnieniu ewentualnych późniejszych modyfikacji), o ile Klient przy  składaniu danego Zamówienia nie poda innego adresu dostawy.

5. W dniu wysłania Produktów do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta  informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę wraz ze wskazaniem numeru listu  przewozowego.

6. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych  dla firmy kurierskiej DHL i zależna jest od planów logistycznych tej firmy.

7. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej o planowanej dostawie  decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości odbioru przesyłki przez Klienta, dana przesyłka zostaje  pozostawiona do odbioru w „punkcie awizacji”, zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera. Warunki  realizacji dostawy dostępne są na stronie internetowej firmy kurierskiej DHL.

8. Zaleca się Klientom rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie przez Klienta czy  zamówiony Produkt nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół oraz zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

9. Na koszt dostawy wpływ mają: wielkość i ilość Produktów „Firmy FORYC” i wybrany przez Klienta  sposób zapłaty. Wydanie Produktów do dostawy nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny  Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Produkty pozostają własnością Sprzedawcy.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem ust. 20 niniejszego działu, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza  lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 30 dni, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez  ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wynikających z przepisów prawa. Informacje dotyczące  korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej w ust. 1, przysługuje w terminie 30 dni, liczonych:

a. w przypadku Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt „Firmy FORYC”, będąc  zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez  Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b. w przypadku Umowy, która obejmuje przeniesienie własności wielu Produktów, które są dostarczane Konsumentowi osobno lub partiami – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii danego Produktu.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument może złożyć Sprzedawcy  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do  Ustawy o prawach konsumenta.

Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument może złożyć oświadczenie w tym  przedmiocie pisemnie na adres: ul. Gen. Sikorskiego 1/10, 95-040 Koluszki. Ponadto Sprzedawca  zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą  elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia na adres: kontakt@foryc.pl

5. Do zachowania terminu wskazanego powyżej w ust. 1 i 2 niniejszego działu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Konsument otrzyma niezwłocznie potwierdzenie  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

6. Uprawnienie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy bez podania przyczyny ma charakter terminowy i  zasadniczo wygasa po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego działu.

7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty  dostarczenia Produktu (z zastrzeżeniem ust. 8) – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od  otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty (z zastrzeżeniem ust. 10), jakiego użył Konsument, chyba że  Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu danego Towaru, który nie wiąże się dla niego z  żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem  płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Produktów.

9. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności za zakupiony Produkt.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób  dostarczenia danych Produktów oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany  do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. W przypadku zakupu Produktów z opcją płatności gotówką za pobraniem, Konsument może wskazać  w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer konta bankowego, na który dokonany ma zostać zwrot  środków.

W razie braku jego wskazania zwrot środków zostanie dokonany przekazem pocztowym.

12. Konsument w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do zwrócenia  Sprzedawcy zakupionych Produktów (lub do przekazania ich osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do  ich odbioru) – niezwłocznie, jednak nie po z niej niż w terminie 14 dni od dnia, w kto rym odstąpił od  Umowy. Termin określony w zdaniu poprzedzającym nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zaproponował,  że sam odbierze zwracany Towar.

13. Do zachowania terminu określonego w ust. 12 niniejszego paragrafu wystarczy odesłanie rzeczy  przed jego upływem. Zwrotu Produktu/ów należy dokonać na adres: ul. Gen. Sikorskiego 1/10, 95-040  Koluszki. Dla ułatwienia identyfikacji zwrotu, w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy  zostało złożone drogą elektroniczną bądź nie jest przesyłane łącznie ze zwracanymi Produktami,  Konsument proszony jest o podanie nadanego przez Sprzedawcę numeru zwrotu (np. na  paczce/kopercie).

14. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument. Konsument proszony jest o zastosowanie takiego  sposobu opakowania zwracanego Produktu, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób  odpowiadający jej rodzajowi – w szczególności zabezpieczający zawartość przesyłki przed uszkodzeniem  w trakcie transportu.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów zakupionych u  Sprzedawcy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, zgodnie z art 34 ust. 4 Ustawy o prawach  konsumenta.

16. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może dotyczyć całego Zamówienia bądź tylko niektórych z  zamówionych Produktów. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jedynie co do części  Zamówienia koszty dostawy są zwracane w tej części, która pozostaje w związku przyczynowym z  Produktami objętymi odstąpieniem od Umowy (tj. w szczególności, w razie gdy zamówienie Produktów  objętych odstąpieniem od Umowy sprzedaży spowodowało podwyższenie kosztów dostawy, zwracana  jest kwota równa tym dodatkowym kosztom, a jeżeli koszt dostawy Zamówienia bez Produktów, których  dotyczy odstąpienie byłby nadal taki sam jak koszt dostawy Zamówienia z tymi Produktami, Sprzedawca  nie jest obowiązany do zwrotu tych kosztów dostawy).

17. Prawo odstąpienia od Umowy określone w ust. od 1 do 16 niniejszego paragrafu przysługuje, również Klientowi będącemu Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach  konsumenta.

18. W razie złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed przesłaniem  Konsumentowi Potwierdzenia złożonego Zamówienia, oferta przestaje wiązać .

XIII. REKLAMACJE PRODUKTÓW 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt „Firmy  FORYC” ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa, w szczególności uregulowaniami Kodeksu Cywilnego.

2. „Firma FORYC” dokłada wszelkich starań , aby oferowany przez Sklep Internetowy Produkt był wolny  od wad oraz pełnowartościowy. Gdyby jednak, pomimo starań Sprzedawcy, Produkt posiadał wady  fizyczne lub prawne, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. W przypadku wadliwości zamówionego Produktu „Firmy FORYC”, Sprzedawca odpowiada z tytułu  rękojmi za wadę fizyczną, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania  Produktu „Firmy FORYC” Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach  Konsumenta.

4. Reklamacje można zgłaszać w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, w szczególności: a. w formie pisemnej listem na adres: FORYC ul. Gen. Sikorskiego 1/10, 95-040 Koluszki z dopiskiem „Reklamacja”,

b. lub na adres e-mail: reklamacje@foryc.pl.

5. Zaleca się, aby w Reklamacji podać : zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane  Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji), oraz żądanie Klienta w  związku z wadą Produktu „Firmy FORYC”.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą  na Prawach Konsumenta o rozstrzygnięciu, nie po z niej niż w terminie 14 dni. Informacja o wyniku  rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana listem poleconym na wskazany w reklamacji przez Klienta adres  do korespondencji lub – w razie wskazania przez Klienta adresu e-mail – na podany adres.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt  wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta  oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W  przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem  odmowy uwzględnienia reklamacji.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania  uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu „Firmy FORYC” do  Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na adres: ul. Gen. Sikorskiego 1/10, 95- 040 Koluszki – zwroty ze Sklepu Internetowego. Biorąc pod uwagę przepisy powszechnie  obowiązującego prawa w zakresie obowiązku ponoszenia kosztów dostarczenia Produktu w celu  ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających  z rękojmi, Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wskazanie dostępnych możliwości odbioru od niego  Produktu, np. za pośrednictwem wyznaczonego przez Sprzedawcę kuriera. W wypadku Klienta  będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta koszty dostarczenia  reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Kupującego przez  Sprzedawcę, pokrywa „Firma FORYC”.

10. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach  prowadzonego przez Sprzedawcę postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza  uprawnień Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących  przepisów prawa.

11. Jeżeli „Firma FORYC” nie uzna reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Klient będący Konsumentem może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla „Firmy FORYC” jest: Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi – 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38.

12. Klient będący Konsumentem może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym  Przedsiębiorcą, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, w rozumieniu art. 395 Kodeksu Cywilnego.  Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po  stronie Przedsiębiorcy, żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu „Firmy FORYC” przewoźnikowi, przechodzą na Klienta  będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,  ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi  oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

3. Zgodnie z dyspozycją art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego umożliwiającego modyfikację odpowiedzialności  z tytułu rękojmi, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany  jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w  czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich  czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcy zostają poddane  sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Regulacje określone w ust. 1 do 5 niniejszego działu, z wyjątkiem ust. 3 nie dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, którym przepisy bezwzględnie obowiązujące przyznają określone uprawnienia konsumenckie.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawieranie Umów przez Sklep Internetowy następuje w języku polskim.

2. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami,  filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością

„Firmy FORYC”. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie  dozwolone jest wyłącznie za wyrażoną zgodą „Firmy FORYC”.

3. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób, który umożliwia jego  wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. „Firma FORYC” uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w  szczególności takich jak:

a. zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,

b. zmiany w funkcjonowaniu Sklepu lub procesu składania i realizacji Zamówień , c. sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek bądź aktualizacja danych.

5. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości mailowej przesłanej na  adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy rejestracji Konta, aby mógł zapoznać się z  wprowadzonymi zmianami. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do  wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych (Prowadzenia Konta i Przechowywania  Danych) i żądania usunięcia Konta na zasadach opisanych w ust. 6 i 7 dział 4 niniejszego Regulaminu, a  zmienione postanowienia Regulaminu nie będą znajdować do niego zastosowania.

6. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do umów, w których Zamówienia zostały złożone przed  wejściem w życie zmiany Regulaminu.

7. Do umów o świadczenie Usług elektronicznych zawieranych po dniu wskazanym jako data  obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.

8. Do umów, w których Zamówienia złożone zostały po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej  wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu  usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie  obowiązującego prawa.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2023 r. i jest dostępny w następujących miejscach: a. w siedzibie Sprzedawcy,

b. na stronie internetowej: www.foryc.pl.

FORYC Agnieszka Kulińska

95-040 Koluszki, ul. Gen. Sikorskiego 1/10

Kontakt:

adres e-mail: kontakt@foryc.pl 

tel. +48 503 660 530

Scroll to Top

Zaloguj się, aby odwiedzić swoje konto